24 Jul 2020

National Symbols of India | Bharat ke Rashtriya Pratik | General Knowledge (GK)

This video describes the National Symbols of India (Bharat ke Rashtriya Pratik) like- national flag (tricolour/ tiranga), national anthem (rashtriya gaan), national song (rashtriya geet), national bird (rashtriya pakshi), national animal (rashtriya Pashu), national flower (rashtriya pushpa) etc.

National Symbols of India (Bharat ke Rashtriya Pratik)

No comments:

Post a Comment